Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej práce

 

S p r á v a

 

o výsledkoch a podmienkach

 

výchovno-vzdelávacej činnosti

 

 

 

 

 

 

 

Materská škola Vansovej 6, Nitra

 

za školský rok 2017/2018

 

Vypracovala:

Marta Ďuriančíková

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 28.8.2018

 

Východiská a podklady:

 

 1. Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo dňa 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
 3. Koncepcia školy
 4. Plán práce školy MŠ Vansovej 6 v Nitre na školský rok 2017/2018
 5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických činností učiteliek MŠ
 6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Vansovej 6 v Nitre
 7. Ďalšie podklady Vyhodnotenia nadštandardných aktivít školy v čiastkových správach o výchovno-vzdelávacej činnosti v jednotlivých triedach MŠ

 

 1. Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a):

 

Názov školy: Materská škola Vansovej

Adresa školy: Vansovej 6, Nitra 949 11

Telefónne číslo: 037/7412601

www stránka: msvansova.estranky.sk

email: mstvansovej@smsnitra.sk

Zriaďovateľ: Mesto Nitra, Štefánikova 60, Nitra

 

 1. Vedúci zamestnanci školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Marta Ďuriančíková

Riaditeľka MŠ

Eleonóra Kováčiková

Vedúca ZŠS pri MŠ

 

 

 1. Rada školy a poradné orgány:

 

Rada školy pri MŠ Vansovej 6 v Nitre bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 21.3.2016. Funkčné obdobie Rady školy je  4 roky.

 

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný/za

1.

Silvia Jakubíková

predseda

zástupca rodičov

2.

Miriam Galová

 

zástupca rodičov

3.

Jana Šramková

 

zástupca rodičov

4.

Elena Višňová

 

pedagogický zamestnanec

5.

Mgr. Katarína Šranková

 

pedagogický zamestnanec

6.

Helena Vlčejová

 

nepedagogický zamestnanec

7.

Beáta Bojkovská Tekeliová

 

zástupca zriaďovateľa

8.

Ing. Miloslav Hatala

 

zástupca zriaďovateľa

9.

PhDr. Kvetoslava Mikulová

 

zástupca zriaďovateľa

 

Pri MŠ pracuje Metodické združenie školy. Vedúca Metodického združenia je Mgr. Katarína Šranková.

 

 

 1. Údaje o deťoch školy za školský rok 2017/2018 (§2 ods. 1 pís.b)

 

Stav k 15.9.2017

 

Stav k 31.6.

2018

Počet tried

Počet detí

Integrované

Počet OPŠD

Počet detí

3

69

0

0

71

 

 

 1. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
 2.  

 

Materská škola

Počet

zamestnanci MŠ

8

 Z toho PZ*

6

z počtu PZ

 

-Kvalifikovaní

6

-nekvalifikovaní

0

-dopĺňajú si vzdelanie

0

z toho NZ**

0

z počtu NZ

 

-upratovačky

2

-ostatní

0

Školská kuchyňa a jed.

3

spolu počet zamestnancov MŠ+ZŠJ pri MŠ                        

11

 

 

 1. Ďalšie vzdelávanie ped. zamestnancov školy:

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

 

 

 

ukončilo

pokračuje

Vysokoškolské štúdium

1

1

0

Funkčné vzdelávanie

1

1

0

Kontinuálne vzdelávanie

3

3

0

 

 

 1. Prezentácia na verejnosti

 

 •  Rozlúčka predškolákov, tvorivé dielne
 •  Projekty: Deň mlieka, Evička nám ochorela
 •  Účasť s deťmi na podujatiach- Deň Zeme
 •  Spolupráca s

 

 1. Údaje o projektoch školy:

 

Názov projektu

Termín začatia realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

 •  

Evička nám ochorela

 1.  
 •  

 

Zdravé deti- soľná miestnosť

 1.  
 •  

 

Poznaj svoj región

 1.  
 •  

 

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti:

 

V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou.

 

 1. Priestorové a materiálovo-technické vybavenie školy:

Materská škola v lokalite Zobor, v prostredí medzi rodinnými domami v bezprašnom a bezhlučnom prostredí. Materská škola je trojtriedna. V dvoch pavilónoch sú triedy, šatne, spálne, umyvárne, telocvičňa, soľná miestnosť, izolačná miestnosť, sklad. Tretí pavilón je hospodársky, v ktorom je kuchyňa s príslušným skladom, jedáleň, riaditeľňa, kancelária vedúcej školskej jedálne.

Budova má vlastný zdroj vykurovania. Školnícky byt a kotolňa na plyn sú súčasťou komplexu materskej školy.

Školský dvor je oplotený, vybavený preliezkami, hojdačkami, pieskoviskom a lavičkami.

 

 1. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

 

Materská škola Vansovej ako organizačná jednotka Mesta Nitra bez právnej subjektivity je napojená na rozpočet Mesta Nitra a informácie sú súčasťou záverečného účtu mesta Nitry, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta Nitry.

 

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry v zmysle § 28 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2008 a Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a č. 5 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

 

Mesačný príspevok v materskej škole:

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole v školskom roku 2017/2018 bola za dieťa do troch rokov 50,- €, nad tri roky 14,- €.

 

 1. Cieľ koncepčného zámeru školy:

Koncepčný zámer školy: Ochraňovanie a upevňovanie zdravia, správna výživa, využívanie liečivých rastlín na pitný režim detí, plnenie súvislého programu zdravotnej výchovy, rozvíjanie talentu a nadania detí.

 

Vo výchovno-vzdelávacej práci MŠ z dlhodobého hľadiska bolo pre nás prioritou:

 • prehĺbiť vnímavosť detí, odstrániť ľahostajnosť voči svojmu okoliu, pochopiť a rozvíjať vzťahy k prírodnému prostrediu a utvárať základy environmentálneho vedomia, cítenia a konania.

 

Pri napĺňaní týchto cieľov sa nám podarilo vtiahnuť do vzájomnej interakcie dieťa-učiteľa-školu-rodinu. V záujme zlepšenia environmentálneho cítenia ako aj psychického a fyzického zdravia detí, sa neustále snažíme docieliť, aby dieťa bolo schopné rozlíšiť, čo znamená rovnováha medzi človekom a prírodou, čo je pre prírodu prospešné a čo škodlivé, ako aj aby dieťa volilo správnu cestu k zachovaniu zdravia, konalo uvedomelo, efektívne, zodpovedne, aby si tieto návyky uchovalo a prenieslo do dospelosti. Deti sa učili citlivo vnímať prírodu, pozorovať ju a ochraňovať. Presvedčili sme sa, že deti sú schopné zaujať ochranársky postoj k životnému prostrediu a kriticky hodnotiť prejavy ničenia prírody a životného prostredia.

 

Za hlavný cieľ environmentálnej výchovy v materskej škole sme si vytýčili cieľ priviesť deti  ku globálnemu ekologickému uvažovaniu, na základe ktorého začnú samostatne konať v rámci ich rozumových schopností a možností. Aby sme ho dosiahli, použili sme nasledovné pedagogické postupy:

 • poznávať prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť,
 • neodovzdávať deťom hotové poznatky, ale podnecovať myslenie, uvažovanie a vyvolávať nové spôsoby riešenia,
 • nezaťažovať deti len vyhľadávaním problémov, ale umožňovať im kochať sa krásou prírody.

 

 1. Výsledky výchovy a vzdelávania

 

Na predprimárne vzdelávanie sme prijímali deti spravidla od troch do šiestich rokov veku.    MŠ navštevovalo 71 detí. Pri výchove a vzdelávaní sme pracovali podľa ŠkVP. Podľa ŠkVP sme striedali v plánovaní oblasti:

 • oblasť prírodovednej gramotnosti
 • oblasť upevňovania zdravia detí
 • pohybom k zdraviu

 

Témy týždňa sme volili podľa vlastného uváženia.

 

Zvýšenú pozornosť sme venovali rozvoju talentu u detí. Novoprijaté deti prichádzali prevažne z domáceho prostredia a hlavnou úlohou bola adaptácia detí na materskú školu, zvykať si na denný režim, vyrovnať sa s prechodom detí z rodinného prostredia.

 

V pedagogickom procese sme vytvárali pre všetky deti podmienky pre zdravý fyzický, psychický, sociálny a etický rozvoj detí. Využívali sme skupinové aj individuálne formy práce.

Medzi najdôležitejšie úlohy patrilo rozvíjanie komunikatívnych zručností detí tak, aby dieťa vedelo vyjadriť slovami svoje potreby, želania, pocity a rozvíjanie kompetencii v informačno-komunikačných technológiách.

Základnou požiadavkou v našej práci bola odbornosť. Každá učiteľka mala možnosť a priestor na ďalšie vzdelávanie.

 

 

Na poradách a metodických združeniach si učiteľky dopĺňali vedomosti aj o nové informácie, oboznamovali sa s novými organizačnými zmenami, novou legislatívou.

 

Spolupráca s Radou školy bola na dobrej úrovni. Rada školy bola ustanovená 21.3.2016, jej funkčné obdobie je štyri roky.

 

 

Využívanie soľnej miestnosti

 

V rámci podpory zdravia sme do výchovy a vzdelávania vhodne zaraďovali aj pobyt v soľnej miestnosti. V prípade záujmu rodičov bude soľná miestnosť využívaná v rámci projektu Zdravé deti.

 

 1. Iné aktivity MŠ
 • oboznamovanie sa s anglickým jazykom
 • turistický krúžok
 • spolupráca so ZŠ Hrnčiarovce, ZŠ Kráľa Svätopluka
 • spolupráca s mestskou knižnicou
 • spolupráca s Políciou SR
 • divadelné a kultúrne podujatia
 • webová stránka MŠ
 • pobyt v Centre zdravia Párovské háje

 

Deti v rámci plnenia koncepčného zámeru školy chodili na výlety do prírody, turistické vychádzky, zbierali liečivé rastliny, navštívili kasárne, Centrum zdravia...

Napriek tomu, že sme do výchovy a vzdelávania zaraďovali množstvo edukačných hier na rozvoj komunikačných kompetencii, vyskytla sa aj naďalej u niektorých detí nečistá výslovnosť a nedostatočné uplatnenie aktívnej slovnej zásoby vzhľadom na obsahový kontext. Naďalej treba venovať zvýšenú pozornosť deťom s poruchami reči.

 

 1. Spolupráca s rodičmi

 

Podujatia poriadané v MŠ v spolupráci s rodičmi:

tvorivé dielne (Tekvičky, Maľované vajce), Vianočná besiedka, Deň matiek, detský karneval, cyklistické preteky, športové súťaže, rozlúčka s predškolákmi, exkurzia v kasárňach...

Zapojili sme sa do zberu druhotných surovín- papier a PET fľaše.

 

 1. Spolupráca s inými inštitúciami

 

 • ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce- otvorené hodiny
 • ZŠ Kráľa Svätopluka- otvorené hodiny
 • Jazyková škola „Language Planet“- oboznamovanie detí s anglickým jazykom
 • Plavecká škola Delfín

 

Nitra, október 2018